Cytaty z kategorii: Człowiek

Zostaniecie tylko we dwoje:
Bóg na niebie i ty na ziemi.
Jerzy Liebert

Żyj z ludźmi jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj jakby słuchany przez ludzi.Seneka Starszy

A highbrow is a person educated beyond his intelligence

intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.
nieznany

A man who knows he is a fool is not a great fool

człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
nieznany

It is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself.

Tak łatwo jest nawracać innych.
Tak trudno jest nawrócić samego siebie.
Oscar Wilde

It`s a great man who can laugh at his misfortunes.

Wielkim człowiekiem jest ten,
kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.
nieznany

Most people tire of a lecture in ten minutes,
clever people can do it in five.

Większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.
nieznany

Often it is just lack of imagination
that keeps a man from suffering very much.

Często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka
przed wielkim cierpieniem.
nieznany

Only a small man boasts of his achievements
and only an ignorant boasts of his knowledge.

Tylko mały człowiek chełpi się swymi osiągnięciami
i tylko ignorant chwali się swoją wiedzą.
nieznany

Some people always look for a job and always avoid work.

Niektórzy ludzie zawsze szukają posady i zawsze unikają pracy.
nieznany

The best men seek for truth all their lives long.

Najwybitniejsi ludzie szukają prawdy przez całe swoje życie.
nieznany

We are by nature already condemned to die
which sentence no man can pardon.

Przez naturę jesteśmy już skazani na śmierć
i tego wyroku żaden człowiek nie może uchylić.
nieznany

What holy cities are to nomadic tribes:
a symbol of race and a bond of union,
great books are to the wandering souls of men:
they are the Meccas of the mind.

Czym święte miasta są dla koczowniczych plemion:
symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty,
tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi:
Mekkami umysłu.
nieznany

A gentleman is a man who has respect
for those who can be of no possible service to him

dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych,
którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.
nieznany

A pessimist is a man who thinks everybody as nasty as himself
and hates them for it

pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami, jak on sam, i nienawidzi ich za to.
nieznany