A highbrow is a person educated beyond his intelligence

intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.nieznany