Cytaty z kategorii: Angielskie

People ask you for advice byt they only want praise.

Ludzie proszą cię o radę,
ale chcą jedynie pochwały.
nieznany

Perfect freedom is reserved for the man
who lives by his own work
and in that work does what he wants to.

Doskonała wolność zarezerwowana jest dla tego,
kto żyje z własnej pracy,
a w tej pracy robi to, co chce robić.
nieznany

Pessimism with regard to the present
often comes from ignorance of the errors
and miseries of the past.

Pesymizm co do teraźniejszości często wynika z
nieznajomości błędów i niedoli przeszłości.
nieznany

Philosophy teaches us to bear
with equanimity the misfortunes of our neighbours.

Filozofia uczy nas spokojnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów.
Oscar Wilde

Power tends to corrupt,
absolute power corrupts absolutely.

Władza czasami korumpuje,
władza absolutna korumpuje absolutnie.
nieznany

Questions are never indiscreet.
Answers sometimes are.

Pytania nigdy nie są niedyskretne.
Odpowiedzi czasami tak.
Oscar Wilde

Right or wrong, my country.

Ma rację czy błądzi, to moja ojczyzna.
nieznany

Scandal: something that has to be very bad to be very good.

Skandal: musi być okropny, żeby był dobry.
nieznany

Science is organized knowledge.

Nauka to zorganizowana wiedza.
nieznany

Self - respect is at basis of good manners.

Szacunek do samego siebie jest podstawą dobrych manier.
nieznany

Solitude is fine when you are at peace with yourself
and have something definite to do.

Samotność jest piękna, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą
i masz coś konkretnego do roboty.
nieznany

Some people always look for a job and always avoid work.

Niektórzy ludzie zawsze szukają posady i zawsze unikają pracy.
nieznany

Some people have nothing else but experience.

Niektórzy ludzie nie mają nic prócz doświadczenia.
nieznany

Sometimes tolerance is another name for indifference.

Czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności.
nieznany

Suffering is an essential ingredient of life,
the genuine yeast which cannot be replaced by any ersatz.

Cierpienie jest istotnym składnikiem życia,
prawdziwymi drożdżami,
których nie można zastąpić żadnym ersatzem.
nieznany