Cytaty z kategorii: Angielskie

Language is the parent,
and not the child, of thought.

Język jest ojcem,
a nie dzieckiem myśli.
Oscar Wilde

Last but not least.

Ostatni co do kolejności,
ale nie najmniej ważny.
nieznany

Learning has gained most from those books
from which the printers have lost.

Nauka zyskała najwięcej dzięki tym książkom,
na których stracili wydawcy.
nieznany

Life is a tragedy for those who feel
and a comedy for those who think.

Życie jest tragedią dla tych, co czują,
a komedią dla tych, co myślą.
nieznany

Life is the art of drawing sufficient conclusions
from insufficient premises.

Życie to wyciąganie właściwych wniosków
z niewystarczających przesłanek.
nieznany

Little minds are interested in extraordinary things;
great minds are interested in the commonplace

Małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne;
wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami.
nieznany

Love is the triumph of imagination over intelligence.

Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.
nieznany

Make hay while the sun shines.

Zbieraj siano, póki słońce świeci. (kuj żelazo, póki gorące.)
nieznany

Many wise words are spoken in jest;
but they don`t begin to compare with the
number of foolish words spoken in earnest.

Wiele mądrych słów wypowiedziano żartem;
ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów
wypowiedzianych z powagą.
nieznany

Marriage: a community consisting of a master,
a mistress, and two slaves, making in all two.

Małżeństwo: wspólnota składająca się z pana, pani i dwojga niewolników, a wszystko to dwie osoby.
nieznany

Men never do evil so completely and cheerfully
as when they do it for religious conviction.

Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo,
jak z przekonań religijnych.
nieznany

Millions long for immortality
who do not know what to do with themselves
on a rainy Sunday afternoon.

Do nieśmiertelności wzdychają miliony tych,
którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić
w deszczowe popołudnie niedzielne.
nieznany

Modern age: when girls wear less in the street
than their grandmothers did in bed.

Nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku.
nieznany

Most people tire of a lecture in ten minutes,
clever people can do it in five.

Większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.
nieznany

My duty is a thing I never do, on principle.

Moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.
Oscar Wilde