Cytaty z kategorii: Angielskie

Experience is not what happens to a man.
It is what a man does with what happens to him

Doświadczenie to nie jest to, co się człowiekowi przydarza. To jest to, co człowiek robi z tym, co mu się przydarza.
nieznany

Experience is the name everybody gives to his mistakes.

Doświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.
nieznany

Friendship is like money: easier made than kept

Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.
nieznany

Generosity is the essence of friendship.

Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.
Oscar Wilde

Give me a bed and a book, and I am happy.

Daj mi łóżko i książkę, a będę szczęśliwy.
nieznany

God sells knowledge for labour and risk.

Bóg sprzedaje wiedzę za pracę i ryzyko.
nieznany

Happiness is the by - product ov an effort
to make someone else happy.

Szczęście to produkt uboczny starań
uczynienia kogoś innego szczęśliwym.
nieznany

He that is pleased with solitude
must be either a wild beast or a god.

Ten, kto cieszy się z samotności,
musi być albo dziką bestią, albo bogiem.
nieznany

He who is loved by men is loved by God.

Kto jest kochany przez ludzi,
jest kochany przez Boga.
nieznany

He who says there is no such thing as an honest man,
you may be sure is himself a knave.

Ten, kto mówi, że nie ma uczciwych ludzi,
na pewno sam jest szubrawcem.
nieznany

He will always be a slave who does not know
how to live on a little.

Zawsze będzie niewolnikiem,
kto nie umie wyżyć ze skromnej sumy.
nieznany

History is on every occasion the record
of that which one age finds worthy of note in another.

Historia jest zawsze zapisem tego,
co pewna epoka uważa za godne uwagi w innej epoce.
nieznany

Honesty is a fine jewel but much out of fashion.

Uczciwość to piękny klejnot, ale bardzo niemodny.
nieznany

How glorious it is,
and also how painful,
to be an exception

Jak wspaniale,
i jednocześnie jak boleśnie,
jest być wyjątkiem.
nieznany

How many people have a good ear for literature
and sing out of tune.

Jakże wielu ludzi ma dobre ucho na literaturę,
a śpiewa fałszywie.
nieznany