Cytaty z kategorii: Angielskie

Nobody has ever been able to tell the difference
between a fool and a hero until afterwards.

Dopiero jak jest po wszystkim,
widać różnicę między szaleńcem a bohaterem.autor nieznany

Nothing is ever all wrong.
Even a clock that stops is right twice a day.

Nikt nie myli się bez przerwy.
Nawet zegar, który stoi,
dwa razy w ciągu doby pokazuje prawidłowy czas.autor nieznany

Nothing is wonderful when you get used to it.

Wszystko przestaje być cudowne, kiedy się do tego przyzwyczajasz.autor nieznany

Nothing refines but the intellect.

Nic tak nie uszlachetnia jak intelekt.Oscar Wilde

Nowadays it is only the unreadable that occurs.

Obecnie zdarzają się tylko takie rzeczy,
o których nie warto czytać.Oscar Wilde

Of the best rulers people only know that they exist;
the next best they love and praise;
the next they fear; and the next they revile.

O najlepszych władcach ludzie wiedzą tylko tyle,
że oni istnieją; tych trochę gorszych kochają i wychwalają;
tych jeszcze gorszych się boją; a tych najgorszych przeżywają Lao - Tse

Often it is just lack of imagination
that keeps a man from suffering very much.

Często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka
przed wielkim cierpieniem.autor nieznany

Only a small man boasts of his achievements
and only an ignorant boasts of his knowledge.

Tylko mały człowiek chełpi się swymi osiągnięciami
i tylko ignorant chwali się swoją wiedzą.autor nieznany

Only the wisest and the stupidest of men never change.

Tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nigdy się nie zmieniają.autor nieznany

Patience is the best remedy for every trouble.

Cierpliwość jest najlepszym lekarstwem na każdy kłopot.autor nieznany

Peace comes not from the absence of conflict
but from the ability to cope with it.

Pokój wynika nie z braku konfliktu,
ale z możliwości jego przezwyciężenia.
autor nieznany

People are happy or unhappy,
not according to what they get absolutely,
but according to the ratio between what they get
and what they have been led to expect.

Ludzie nie są szczęśliwi lub nieszczęśliwi
zależnie od tego, co uzyskują absolutnie,
lecz zależnie od proporcji między między tym,
co uzyskują, a tym, co każe im się oczekiwać.autor nieznany

People ask you for advice byt they only want praise.

Ludzie proszą cię o radę,
ale chcą jedynie pochwały.autor nieznany

Perfect freedom is reserved for the man
who lives by his own work
and in that work does what he wants to.

Doskonała wolność zarezerwowana jest dla tego,
kto żyje z własnej pracy,
a w tej pracy robi to, co chce robić.autor nieznany

Pessimism with regard to the present
often comes from ignorance of the errors
and miseries of the past.

Pesymizm co do teraźniejszości często wynika z
nieznajomości błędów i niedoli przeszłości.autor nieznany