Cytaty z kategorii: Angielskie

Love is the triumph of imagination over intelligence.

Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.autor nieznany

Make hay while the sun shines.

Zbieraj siano, póki słońce świeci. (kuj żelazo, póki gorące.)autor nieznany

Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on.

Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić.autor nieznany

Many wise words are spoken in jest;
but they don`t begin to compare with the
number of foolish words spoken in earnest.

Wiele mądrych słów wypowiedziano żartem;
ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów
wypowiedzianych z powagą.autor nieznany

Marriage: a community consisting of a master,
a mistress, and two slaves, making in all two.

Małżeństwo: wspólnota składająca się z pana, pani i dwojga niewolników, a wszystko to dwie osoby.autor nieznany

Men never do evil so completely and cheerfully
as when they do it for religious conviction.

Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo,
jak z przekonań religijnych.autor nieznany

Men who are unhappy, like men who sleep badly,
are always proud of the fact.

Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie,
którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.autor nieznany

Millions long for immortality
who do not know what to do with themselves
on a rainy Sunday afternoon.

Do nieśmiertelności wzdychają miliony tych,
którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić
w deszczowe popołudnie niedzielne.autor nieznany

Modern age: when girls wear less in the street
than their grandmothers did in bed.

Nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku.autor nieznany

Monotony is a law of nature.
Look at the monotonous manner in which the sun rises.

Monotonia jest prawem natury.
Zobacz, w jaki monotonny sposób wschodzi słońce.autor nieznany

Most people tire of a lecture in ten minutes,
clever people can do it in five.

Większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.autor nieznany

My duty is a thing I never do, on principle.

Moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.Oscar Wilde

My house is my castle.

Mój dom jest moją twierdzą.autor nieznany

No needle is sharp at both ends.

Żadna igła nie jest ostra na obu końcach. autor nieznany

No one can be original by trying.

Nie można być oryginalnym, usiłując nim być.autor nieznany