Cytaty z kategorii: Angielskie

It is not lack of love but lack of friendship
that makes unhappy marriages.

Nie brak miłości, ale przyjaźni,
czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.autor nieznany

It is one of functions of literature to turn truisms into truths.

Oto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.autor nieznany

It is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself.

Tak łatwo jest nawracać innych.
Tak trudno jest nawrócić samego siebie.Oscar Wilde

It often takes a speaker twice as long
to tell what he thinks as to tell what he knows.

Mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu,
żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.autor nieznany

It takes two to make a quarrel.

Trzeba dwojga do kłótni.autor nieznany

It`s a great man who can laugh at his misfortunes.

Wielkim człowiekiem jest ten,
kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.autor nieznany

It`s a long way to Tipperary.

Daleka jest droga do celu.(daleka jest droga do Tipperary). autor nieznany

Killing time is not so much murder as suicide.

Zabijanie czasu to nie tyle zabójstwo, co samobójstwo.autor nieznany

Language is the parent,
and not the child, of thought.

Język jest ojcem,
a nie dzieckiem myśli.Oscar Wilde

Last but not least.

Ostatni co do kolejności,
ale nie najmniej ważny.autor nieznany

Learning has gained most from those books
from which the printers have lost.

Nauka zyskała najwięcej dzięki tym książkom,
na których stracili wydawcy. autor nieznany

Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed.

Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.autor nieznany

Life is a tragedy for those who feel
and a comedy for those who think.

Życie jest tragedią dla tych, co czują,
a komedią dla tych, co myślą.autor nieznany

Life is the art of drawing sufficient conclusions
from insufficient premises.

Życie to wyciąganie właściwych wniosków
z niewystarczających przesłanek.autor nieznany

Little minds are interested in extraordinary things;
great minds are interested in the commonplace

Małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne;
wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami.autor nieznany