Cytaty z kategorii: Angielskie

Every hero becomes a bore at last

Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.autor nieznany

Every man has a perfect right to his opinion,
provided it agrees with ours.

Każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania,
po warunkiem że zgadza się z naszym.autor nieznany

Everyone is a moon and has a dark side
which he doesn`t show to anybody.

Każdy jest księżycem i ma ciemną stronę,
której nie pokazuje nikomu.autor nieznany

Everything is funny as long as
it is happening to somebody else.

Wszystko jest zabawne,
dopóki przytrafia się komu innemu. autor nieznany

Everything is simpler than you think
and at the same time more complex than you imagine.

Wszystko jest prostsze, niż myślisz,
i jednocześnie bardziej skomplikowane,
niż sobie wyobrażasz.autor nieznany

Evil is good perverted.

Zło to zepsute dobro.autor nieznany

Experience is a comb which nature gives to men when they are bald.

Doświadczenie to grzebień, który natura daje mężczyznom, kiedy są już łysi.autor nieznany

Experience is not what happens to a man.
It is what a man does with what happens to him

Doświadczenie to nie jest to, co się człowiekowi przydarza. To jest to, co człowiek robi z tym, co mu się przydarza.autor nieznany

Experience is the name everybody gives to his mistakes.

Doświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.autor nieznany

Friendship is like money: easier made than kept

Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.autor nieznany

Generosity is the essence of friendship.

Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.Oscar Wilde

Give me a bed and a book, and I am happy.

Daj mi łóżko i książkę, a będę szczęśliwy.autor nieznany

God sells knowledge for labour and risk.

Bóg sprzedaje wiedzę za pracę i ryzyko.autor nieznany

Happiness is the by - product ov an effort
to make someone else happy.

Szczęście to produkt uboczny starań
uczynienia kogoś innego szczęśliwym. autor nieznany

He that is pleased with solitude
must be either a wild beast or a god.

Ten, kto cieszy się z samotności,
musi być albo dziką bestią, albo bogiem.autor nieznany