Cytaty z kategorii: Angielskie

A rich man can`t imagine poverty.

Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.autor nieznany

A room without books is a body without soul.

Pokój bez książek to ciało bez duszy.autor nieznany

A successful man is one who earns more
than his wife can possibly spend

mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.autor nieznany

Advertising makes you think you have longed all your life
for something you never even heard of before

reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie
marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.autor nieznany

Among the blind one - eyed man is a king.

Pośród ślepców, jednooki jest królem.Przysłowie angielskie

An honest minister asks what recommends a man, a corrupt one, who.

Uczciwy minister pyta, co rekomenduje człowieka, skorumpowany, kto.autor nieznany

An ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate
that ever lived than that of the wisest philosopher.

Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.autor nieznany

Apology is politeness too late.

Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.autor nieznany

As long as a woman can look ten years younger
than her own daughter, she is perfectly satisfied

Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej
córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.Oscar Wilde

At sixty man learns how to value home.

Koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom.autor nieznany

Beauty makes idiots sad and wise men merry.

Piękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.autor nieznany

Better a broken promise than none at all.

Lepsza złamana obietnica niż żadna.Mark Twain

Birth is the cause of death

Narodziny są przyczyną śmierci.autor nieznany

Blessed is the man who, having nothing to say,
abstains from giving us wordy evidence of the fact.

Błogosławiony niech będzie człowiek,
który nie mając nic do powiedzenia,
powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.autor nieznany

Brave New World.

Nowy wspaniały świat.Aldous Leonard Huxley