Jedna jaskółka nie czyni wiosny.Ezop (Aísopos, VI w. p.n.e.)